Privacy statement OKayks

Dit is de privacyverklaring van OKayks, gevestigd aan de Printerweg 7 (3821AP) te Amersfoort. Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy dan kan je altijd contact met ons via contact@okayks.nl

Persoonlijke gegevens

Als jij iets bestelt en een overeenkomst met ons aangaat, hebben we bepaalde (persoons)gegevens van jou nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op jou als persoon betrekking hebben. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

Welke persoonlijke gegevens 

OKayks verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatiegegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • E-mail adres;
 • IP-adres;
 • Financiële gegevens;
 • Accountgegevens, waaronder je wachtwoord en gebruikersnaam (wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor medewerkers!)
 • Bestelhistorie;
 • Geboortedag en/of andere persoonlijke belangrijke dag;
 • Teksten;
 • Overige persoonsgegevens.

We gebruiken de persoonsgegevens, zodat we contact kunnen opnemen over een bestelling, om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om betalingen te kunnen verrichten en aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen we je zo persoonlijke advertenties laten zien op andere sites, onze eigen site verbeteren door het bezoekersgedrag te analyseren en het uitwisselen van gegevens met derden om onze dienst goed uit te kunnen voeren. Bovendien kunnen we je zo beter op de hoogte houden van onze producten en aanbiedingen, via onze nieuwsbrieven.

Grondslag verwerking

Volgens de AVG moeten wij goede redenen (‘grondslagen’) hebben, om persoonsgegevens te verwerken. OKayks houdt de volgende grondslagen aan:

 • Wettelijke verplichting;
 • Uitvoering overeenkomst;
 • Verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen;
 • Gerechtvaardigd belang.

Bij het verlenen van de diensten van OKayks worden persoonsgegevens verwerkt. OKayks verwerkt uitsluitend gegevens die we nodig achten voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die wij hebben verzameld over jou en je gebruik van onze diensten. Deze grondslag voor het verwerken is de overeenkomst die je met ons bent aangegaan. Ook kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken door het bezoeken van de website www.OKayks.nl, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

Zonder complete persoonsgegevens kunnen wij geen bestellingen volledig verwerken en laten bezorgen. Daarom is de verwerking van je persoonsgegevens voor ons noodzaak om de dienstverlening uit te voeren. Wanneer er voor een specifieke doeleinden met betrekking tot jouw persoonsgegevens expliciet toestemming is vereist, vragen wij hier separaat toestemming voor.

Geautomatiseerde besluitvorming

Als er sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s, zonder tussenkomst van menselijk handelen. In zo’n situatie, is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hiermee bedoelen wij ook het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

Bewaartermijn

Uiteraard houdt OKayks zich aan de relevante wet- en regelgeving als het gaat om de verwerkte persoonsgegevens. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet-of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden

OKayks deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op OKayks kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De bezorgdienst, anders kunnen we de producten niet bezorgen. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en locatiegegevens.
 • Betalingsopdrachten worden verwerkt door de vergunninghoudende betaalinstelling Mollie, De algemene voorwaarden en privacy policy van Mollie zijn hierop van toepassing. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven gebruiken we het mailprogramma MailPoet. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging persoonlijke gegevens

OKayks neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die we onder meer hebben genomen vertellen we je hier:

 • Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
 • Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
 • Digitale communicatie met partners, zoals bezorgers, is versleuteld
 • Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
 • Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes op de cloud waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben

Website

Door de website te gebruiken stem je in met de disclaimer. OKayks behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. OKayks aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van OKayks voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookies

Wij maken gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je bezoek aan een website worden meegestuurd om je gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij slaan de functionele cookies op zodat de website er goed uit ziet zodat je deze makkelijk kunt gebruiken.

Verder vragen we bij het eerste bezoek aan onze website of we ook tracking cookies mogen gebruiken. We gebruiken onze tracking cookies om advertenties te laten zien op andere websites en social media. Wil je meer weten over onze cookies? Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Alle informatie staat hier vermeld.

Browserinstellingen

Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen kun je de browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Als je geen toestemming geeft kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Ook kan je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de browserinstellingen aanpassen via voorkeuren en vervolgens kan je de privacy instellingen aanpassen.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop OKayks met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail (contact@OKayks.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt OKayks u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. OKayks zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: Autoriteitpersoonsgegevens – Tip ons.

Wijzigingen Privacy Statement

OKayks kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Deze versie is voor het laatst geüpdatet op 04-02-2021.

Cookies OKayks

Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die OKayks gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van OKayks worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat OKayks informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via contact@OKayks.nl.

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie;
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op het wissen van gegevens;
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking;
  Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met OKayks .
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan OKayks, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan OKayks over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar;
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. OKayks staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.